R E G U L A M I N

STRZELNICY MOST GDYNIA
w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 194 prowadzonej
przez KLIMAWENT S.A. z siedzibą w Gdyni

Rozdział I. Opis ogólny strzelnicy

1.Przeznaczenie strzelnicy

Strzelnica jest przeznaczona do prowadzenia następujących strzelań z broni palnej :
-strzelań sportowych
-strzelań rekreacyjnych
-strzelań szkoleniowych, w tym szkoleń taktycznych z uwzględnieniem wyposażenia strzelnicy
-strzelań programowych służb mundurowych.

2.Zadania realizowane na strzelnicy

-nauka strzelania dla osób dorosłych i dla dzieci powyżej 12 roku życia
-doskonalenie umiejętności strzeleckich
-treningi strzeleckie ze stałych i ruchomych linii ognia (indywidualne i grupowe)
-zawody strzeleckie
-egzaminy strzeleckie na patent strzelecki oraz dla pracowników ochrony
-sprawdzanie i testowanie broni i amunicji
-prowadzenie prób balistycznych.

3.Rodzaje broni palnej i amunicji dopuszczone do używania na strzelnicy

-broń pneumatyczna (śrut), np. kaliber 4,5mm, 5,5mm, 6,3mm
-pistolet i karabin bocznego zapłonu, np. kaliber 5,6mm
-pistolet i rewolwer centralnego zapłonu, np. kaliber 7,62mm, 9,65mm, 11,43mm
-strzelba gładkolufowa do kalibru wagomiarowego 12
-karabinek i karabin, w tym 7,62 NATO (z wyłączeniem pocisków ppanc., smugowych i zapalających).

4.Ograniczenia przewidziane podczas użytkowania strzelnicy

-dopuszczalna energia początkowa pocisków używanych na strzelnicy nie może przekraczać 3600J.
-na strzelnicy można posługiwać się bronią samoczynną samopowtarzalną, pod warunkiem strzelania krótkimi seriami (do 5 strzałów w serii).
-na strzelnicy zabrania się strzelania z broni sygnałowej i gazowej.
-maksymalna odległość z której można prowadzić strzelanie to 25m dla wszystkich wymienionych rodzajów broni.
-osoby nie posiadające własnej broni mogą korzystać z broni i amunicji obiektowej.
-osoby posiadające pozwolenie na broń mogą korzystać z własnej broni i amunicji pod warunkiem dopuszczenia przez prowadzącego strzelanie.
-amunicji będącej własnością korzystającego ze strzelnicy nie można wykorzystywać do broni obiektowej.
-korzystający ze strzelnicy mogą używać własnych tarcz lub innych celów pod warunkiem ich dopuszczenia przez prowadzącego strzelanie.
-wprowadzanie zwierząt na teren strzelnicy wymaga zgody prowadzącego strzelanie. Zwierzęta powinny być obowiązkowo trzymane na uwięzi i pod nadzorem opiekuna.

 

Rozdział II. Warunki korzystania ze strzelnicy

1.Obowiązki i uprawnienia prowadzącego strzelanie:

-odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających ze strzelnicy oraz osób im towarzyszących
-przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zasad posługiwania się bronią dla osób strzelających po raz pierwszy oraz zapoznanie tych osób z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa
– pełnienie nadzoru nad elektroniczną książką rejestru pobytu na strzelnicy, w której znajdują się następujące dane:
a) imię i nazwisko osoby korzystającej ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał albo adres osoby korzystającej ze strzelnicy, jeśli nie posiada ona pozwolenia na broń
c) rodzaj i kaliber broni
d) godziny wejścia i wyjścia
c) oświadczenie osoby korzystającej ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem
-wydawanie broni i amunicji osobie korzystającej z broni i amunicji obiektowej
-dopuszczenie do używania broni i amunicji będącej własnością korzystającego ze strzelnicy
-nadzorowanie strzelania od czasu jego rozpoczęcia aż do zakończenia i opuszczenia strzelnicy
-wyznaczanie osobom korzystającym ze strzelnicy stanowisk strzeleckich, a osobom towarzyszącym miejsc bezpiecznego pobytu na strzelnicy
-wydawanie komend osobom korzystającym ze strzelnicy w trakcie strzelania
-wydawanie poleceń osobom towarzyszącym w trakcie pobytu na strzelnicy
-monitorowanie przebiegu strzelania przy wykorzystaniu kamer znajdujących się na strzelnicy
-przyjęcie broni oraz niewykorzystanej amunicji po zakończonym strzelaniu
-organizacja działań o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy
-uprawnienie do odmowy korzystania ze strzelnicy (bez podania przyczyny) osobom, których zachowanie nasuwa uzasadnione przypuszczenie, że mogą spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia swojego i innych osób
-uruchamianie sygnałów alarmowych, jeśli pojawi się zagrożenie na strzelnicy.

2.Osoby uprawnione do korzystania ze strzelnicy

-osoby pełnoletnie posiadające dowód tożsamości korzystające z broni obiektowej
-osoby posiadające własną broń i ważne pozwolenie na jej posiadanie
-funkcjonariusze służb mundurowych korzystający z broni służbowej lub obiektowej po okazaniu ważnej legitymacji
-dzieci powyżej 12 roku życia będące pod opieką rodziców lub opiekunów
-osoby nie będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych (warunek bezwzględny).
-osoby korzystające ze strzelnicy posiadające odpowiednie uprawienia i prowadzące strzelanie dla zorganizowanych grup lub pojedynczych osób, pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z książką rejestru pobytu na strzelnicy prowadzoną przez właściciela strzelnicy. Osoba prowadząca zajęcia strzeleckie pozostaje pod nadzorem prowadzącego strzelanie z ramienia właściciela strzelnicy.

3.Obowiązki osób korzystających ze strzelnicy

-zapoznanie się i bezwzględne przestrzeganie regulaminu strzelnicy
-złożenie wymaganych podpisów w książce rejestru pobytu na strzelnicy
-bezwzględne stosowanie się do komend i poleceń prowadzącego strzelanie
-takie kierowanie ognia z broni, by nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób
-bezwzględne zdanie niewykorzystanej amunicji w przypadku strzelania z broni i amunicji obiektowej
-używanie indywidualnych środków ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.

4.Na strzelnicy w widocznych miejscach są umieszczone:

-regulamin strzelnicy
-decyzja o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania
-plan strzelnicy z oznaczeniem stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego, dróg ewakuacji i miejsca instalacji telefonu
-numery telefonów alarmowych
-wykaz sygnałów alarmowych.

5.Na strzelnicy zabrania się:

– wchodzenia na stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie
-strzelania do wszelkich urządzeń strzelnicy nie przeznaczonych do umieszczania celów
-wchodzenia i wychodzenia ze strzelnicy, gdy wyświetlana jest sygnalizacja świetlna w kolorze czerwonym, oznaczająca STRZELANIE
-osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią
-używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika
-spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem
-palenia tytoniu oraz spożywania posiłków
-wchodzenia na stanowiska strzeleckie w obuwiu, które może spowodować potknięcie (np. klapki, wysokie szpilki itp.) oraz posiadania ozdób, utrudniających obsługę broni
-kierowania przez osobę korzystającą ze strzelnicy wylotu lufy w kierunku ludzi
-odkładania załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu
-pozostawianie broni poza stanowiskiem strzeleckim bez dozoru
-strzelania z broni technicznie niesprawnej
-strzelania amunicją niesprawną lub której użycie jest zabronione albo niezgodną z typem użytej broni.

6.Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas strzelania

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada sprawca na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego o odpowiedzialności odszkodowawczej.

Rozdział III. Sposób obchodzenia się z bronią

1.Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną w kaburze, pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni.
2.Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.
3.Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz lub przedmiotów będących celem na strzelnicy.
4.Celowanie i strzelanie odbywa się:
– na stanowisku strzeleckim do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy
-dozwolone jest strzelanie ze zmiennej linii otwarcia ognia w kierunku kulochwytu głównego.
– dozwolone jest strzelanie w kierunku ścian bocznych w zakresie kąta 180 stopni wyłącznie pod warunkiem stosowania kulochwytów mobilnych, będących dodatkowym wyposażeniem strzelnicy.
-minimalna odległość prowadzenia ognia do kulochwytu głównego lub kulochwytu mobilnego wynosi 20 cm ( z wyłączeniem prowadzenia ognia ze strzelb gładkolufowych z pocisków gumowych – w tej sytuacji minimalna odległość wynosi 5 metrów).
5.Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
6.Zakończenie strzelania należy zgłosić prowadzącemu strzelanie.
7.Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.

Rozdział IV. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Na strzelnicę wolno wchodzić, gdy nad drzwiami wejściowymi wyświetlana jest sygnalizacja świetlna w kolorze zielonym.
2.Osoba korzystająca ze strzelnicy jest obowiązana ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
3. Po komendzie STOP wszyscy strzelający muszą :
-natychmiast przerwać strzelanie
-zdjąć palec z języka spustowego i ułożyć go wzdłuż zamka (szkieletu) broni
-zabezpieczyć broń, jeżeli konstrukcja to umożliwia
-przyjąć postawę bezpieczną
4.Komendę STOP może wydać każda osoba , która uzna, że istnieje zagrożenie na strzelnicy.
5.Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy w trybie natychmiastowym.
6.Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów